Szukaj produktów

Regulamin sprzedawców

REGULAMIN DLA SPRZEDAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.WIZYTOWKANATURY.PL

REGULAMIN DLA SPRZEDAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.WIZYTOWKANATURY.PL 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług dla Sprzedawców drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.wizytowkanatury.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem Internetowym“) przez WIZNAT sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Akacjowa 49, 35-113 Rzeszów, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze      Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000590371, NIP: 8133711193, REGON:  363163382, kapitał zakładowy: 5 000 złotych (dalej jako: ,,Usługodawca“).

2.Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@wizytowkanatury.pl,

b. formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.wizytowkanatury.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.wizytowkanatury.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników“), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II.DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Panel Sprzedawcy - przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu (Konto), za pomocą której może dokonywać określonych czynności w Serwisie;

Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą prezentujący i oferujący Produkty do Sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach platformy Serwisu;

Sklep/Sklep Użytkownika – przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Produkty lub usługi, zgodnie ze specyfiką Serwisu;

Wynagrodzenie – kwota należna Usługodawcy od Sprzedawcy, za realizację Usług oznaczonych jako odpłatne, zgodnie z treścią Cennika, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu ;

Prowizja – kwota stanowiąca procent od wartości zawartych w Serwisie Umów sprzedaży należna Usługodawcy, której wysokość wskazana została w Cenniku opłat o i prowizji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu dla Sprzedawcy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą;

Regulamin – niniejszy dokument.

III.ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Sprzedawcom rozpoczęcie współpracy, w zakresie której Sprzedawca może za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu prowadzić w Serwisie swój Sklep Użytkownika. W ramach współpracy Sprzedawca powinien dążyć do przyjmowania Zamówień i realizacji Sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem Sklepu prowadzonego w Serwisie.

2. Usługodawca może oferować Sprzedawcom inne odpłatne Usługi w tym polegające na promowaniu i reklamie ich Sklepów, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie.

3. Usługodawca oferuje swoje Usługi, w tym różne funkcjonalności i opcje w zakresie prowadzonych przez Sprzedawców Sklepach w ramach pakietów abonamentowych (dalej też jako: ,,Abonament”), przy czym każdy nowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do opłacania Abonamentu przez pierwszych 6 (sześć) miesięcy od dnia rejestracji w Serwisie. Każdy z dostępnych w Serwisie Abonamentów zawiera wskazany w jego opisie zestaw odpłatnych, czasowych Usług i funkcjonalności.

4. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług i funkcjonalności może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w Regulaminie dla Użytkowników.

5. Korzystanie z Usług Serwisu, w tym utworzenia i prowadzenia Sklepu, wymaga posiadania przez Sprzedawcę aktywnego Panelu Sprzedawcy w Serwisie oraz aktywnego Abonamentu.

6. Uzyskanie dostępu do Panelu przez Sprzedawcę wymaga łącznie następujących warunków:

a. wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie,

b. przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę,

c. zalogowania się do utworzonego dla Sprzedawcy przez Usługodawcę Panelu Sprzedawcy, za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych do Usługodawcy.

7. W chwili spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt.6 Sprzedawca rozpoczyna korzystanie z Usług Serwisu, a Usługa prowadzenia Sklepu, wraz z funkcjonalnościami dostępnymi w zamówionych Abonamencie zostaje aktywowana. Umowa zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony – zgodnie z informacjami w opisie każdego z Abonamentów i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu Abonamentu[KR1]  lub wypowiedzenia Umowy[AP2] [KR3] [AP4] , jak również w sytuacjach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

8. Każdy Sprzedawca może w dowolnym momencie trwania Abonamentu dokonać jego przedłużenia, zamawiając i opłacając za pośrednictwem Serwisu kolejny Abonament. Sprzedawca może również w trakcie trwania Abonamentu dokonać jego zmiany, poprzez zamówienie innego Abonamentu spośród dostępnych w Serwisie. W przypadku wyboru podczas trwania poprzedniego Abonamentu, kolejnego Abonamentu o niższej cenie, nowy Abonament obowiązuje od momentu jego zamówienie i opłacenia, a poprzedni Abonament jest ważny do końca okresu jego trwania, zgodnie z informacjami w Serwisie. W przypadku zamówienia Abonamentu o wyższej cenie, Umowa o świadczenie Usług w zakresie poprzedniego Abonamentu ulega rozwiązaniu w dniu zamówienie i opłacenia kolejnego Abonamentu. W takim przypadku Usługodawca zwraca Sprzedawcy kwotę poprzedniego Abonamentu – proporcjonalnie w stosunku do niewykorzystanego okresu abonamentowego.   

9. Usługodawca może wprowadzać czasowe rabaty i promocje na oferowane w Serwisie Usługi odpłatne, w tym Abonament.  

10. Zakazane jest prezentowanie przez Sprzedawcę jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Sprzedawcę nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

11. Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Panelu lub Sklepie Sprzedawcy treści, Sprzedawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.

12. Sprzedawca jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

13. Usługodawca może zobowiązać Sprzedawcę do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Sprzedawcy o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

15. Wszelkich czynności w imieniu Sprzedawcy w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

16. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy dostęp do Panelu Sprzedawcy, z którego może korzystać w ramach Serwisu, poprzez podanie loginu i hasła, przesyłając je na wskazany przez Sprzedawcę w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

17.   Sprzedawca logujący się w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane podane w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Panelu Sprzedawcy i Usług świadczonych w Serwisie.

18. Sprzedawca zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.

19. Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Panelu oraz Sklepie Sprzedawcy.

20. Sprzedawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a w szczególności oznaczeń, logotypów czy znaków towarowych, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia prawa, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów czy praw osób trzecich.

21. Sprzedawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia sprzedaży w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

22. W przypadku gdy Sprzedawca dodaje w swoim Sklepie produkty oznaczone jako ekologiczne, obowiązany jest  do przedstawienia Usługodawcy certyfikatu poświadczającego jego ekologiczne pochodzenie, umieszczając taki certyfikat w swoim profilu w Serwisie podczas dodawania ogłoszenia w Serwisie.

23. Każdy Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do oferowania w prowadzonym przez niego Sklepie Sprzedawcy wyłącznie Produktów, które zostały wytworzone, wyprodukowane lub wyhodowane przez niego lub przez prowadzone przez niego przedsiębiorstwo.  

24. W treści opisu Produktu nie można wskazywać telefonu,  adresu e-mail, ani jakichkolwiek danych kontaktowych czy linków do stron zewnętrznych. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego oznaczonych w Panelu Sprzedawcy oraz w Sklepie.

25. Sprzedawca jest zobowiązany do zamieszczenia w Sklepie zgodnych z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, informacji o warunkach sprzedaży, w szczególności informacji o:

a. danych identyfikujących przedsiębiorcę, w tym adresie jego przedsiębiorstwa oraz adresie do reklamacji,

b. sposobach i ograniczeniach dostawy,

c. cenach brutto Produktów,

d. uprawnieniu do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz procedurze w przypadku takiego odstąpienia,

e. procedurze reklamacyjnej w tym również pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

26. Sprzedawca nie może w ramach swojego Profilu, Sklepu ani w żadnym innym miejscu w Serwisie umieszczać informacji o charakterze reklamowym, marketingowym, promujących działalność podmiotów trzecich, jak również promujących działalność Sprzedawcy poza Serwisem, w tym w szczególności zakazane jest dodawanie linków czy jakichkolwiek informacji lub odnośników do zewnętrznych stron internetowych. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 1000 złotych brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. Wypłata kary umownej, o której mowa w niniejszym ppkt. nie wyklucza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.
27. Sprzedawca zalogowany do swojego Profilu w Serwisie, może odpowiadać na Ogłoszenia Klientów, korzystając z interaktywnego formularza dostępnego po wybraniu funkcjonalności ,,Odpisz” widocznej przy Ogłoszeniu Klienta. Funkcjonalność ta powinna być wykorzystywana przez Sprzedawcę wyłącznie w celu zgodnym z charakterem Serwisu

28. Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia sprzedaży w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również przyjmowania i rozpatrywania reklamacji czy odstąpienia od umowy Klientów.

29. Sprzedawca jest również zobowiązany do wypełniania ciążących na nim obowiązków wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych Klientów jako samodzielny Administrator. W tym zakresie Sprzedawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz przygotowania i przedstawienia Klientom klauzuli informacyjnej. Sprzedawca może skorzystać z wzoru klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, stosownie go uzupełniając.

IV.USŁUGA PROWADZENIA SKLEPU

 1. Sprzedawca umieszcza w Sklepie swój logotyp, zdjęcie, opis Sklepu lub inną treść, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz praw i uprawnień osób trzecich.
 2. Treści, które Sprzedawca może prezentować w swoim Sklepie, w tym w szczególności ilość Produktów, które Sprzedawca może prezentować w swoim Sklepie jest uzależniona od rodzaju Abonamentu jaki Sprzedawca posiada, przy czym ilość Usługodawca może przewidzieć, że w ramach określonego Abonamentu dany Sprzedawca może prezentować dany Produkt lub rodzaj Produktu – bez ograniczenia ilościowego (,,Ogłoszenie”) zgodnie z informacją w Serwisie.
 3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia z Serwisu Produktu lub Sklepu Sprzedawcy bez konieczności uzyskania jego zgody na takie działanie.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Sprzedawcom zawieranie z Użytkownikami Serwisu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią informacji podanych przez Sprzedawcę w Serwisie oraz na zasadach ustalonych przez strony (Sprzedawcę oraz Klienta) za pomocą Serwisu.
 5. Informacje prezentowane przez Sprzedawcę stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownicy Serwisu składają Sprzedawcy Zamówienie, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży (dalej: ,,Oferta Użytkownika”).
 7. Usługodawca przesyła Ofertę Użytkownika do Sprzedawcy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Sprzedawca może otrzymywać e-mailowe powiadomienie o wpłynięciu Oferty Użytkownika.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia (przyjęcia) lub odrzucenia Oferty Użytkownika, w terminie 24 godzin. W celu przyjęcia lub odrzucenia Oferty Użytkownika, Sprzedawca wybiera odpowiedni przycisk w Panelu Sprzedawcy.
 9. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu Oferty Użytkownika jest przesyłane Użytkownikowi z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, po wybraniu przez Sprzedawcę odpowiedniej opcji w Serwisie.
 10. W przypadku braku przyjęcia Oferty Użytkownika, w terminie o którym mowa w ppkt. 8, Oferta Użytkownika jest uważana za odrzuconą, o czym Użytkownik jest informowany.
 11. W przypadku przyjęcia Oferty Użytkownika w momencie przekazania oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu jego Oferty zawarta zostaje między Użytkownikiem a Sprzedawcą Umowa sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu.  
 12. Klienci dokonują płatności za Zamówienie, zgodnie z oferowanymi przez Sprzedawcę formami płatności. W przypadku braku płatności za Zamówienie przez Klienta w terminach wskazanych przez Sprzedawcę w Sklepie. Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania Klientowi takiego terminu w opisie każdego Produktu. Sprzedawca zobowiązany jest we własnym zakresie przesłać Klientowi przypomnienie o płatności, wraz ze wskazaniem dodatkowego terminu, w którym Klient ma dokonać płatności. W przypadku braku płatności Klienta w terminie dodatkowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania się do realizacji Zamówienia w niezbędnym zakresie do momentu zawarcia Umowy sprzedaży.
 14. Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania w swoim Sklepie internetowym informacji o cenach brutto Produktów.
 15. Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi prowadzenia Sklepu przysługuje od Sprzedawcy Prowizja w wysokości wskazanej w Cenniku opłat i prowizji. Prowizja jest rozliczana na zasadach wskazanych w pkt. V. Regulaminu.

V.ZASADY ROZLICZEŃ

 1. Rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą z tytułu prowadzenia Sklepu oraz dokonywanej w nim sprzedaży realizowane są na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.
 2. Usługodawcy z tytułu udostępnienia miejsca do prowadzonej sprzedaży przez Sprzedawcę w Serwisie przysługuje od Sprzedawcy Prowizja.
 3. Wierzytelność o zapłatę Prowizji, o której mowa w ppkt. 2 powyżej staje się wymagalna w momencie zawarcia przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży. Kwota należnej Usługodawcy Prowizji wskazywana jest w formie zestawienia (dalej jako ,,Zestawienie”), obejmującego Prowizję za dany miesiąc kalendarzowy, przesyłanego Sprzedawcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail .
 4. Rozliczenie Prowizji następuje w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Sprzedawcy jest miesiąc kalendarzowy, w którym zawarł pierwszą Umowę sprzedaży w Serwisie.
 5. Usługodawca wystawia fakturę VAT na podstawie Zestawienia w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, za Prowizje, które stały się wymagalne w miesiącu poprzednim. Elektroniczna faktura VAT jest przekazywana Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez niego w Panelu Sprzedawcy adres.
 6. Sprzedawca dokonuje płatności w terminie wskazanym w fakturze, o której mowa powyżej, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy tam wskazany.
 7. W przypadku braku płatności w terminie, Usługodawca nalicza odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 8. Sprzedawca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.
 9. Usługodawca może uzgodnić ze Sprzedawcą odrębne zasady świadczenia Usług, jak również ustalania i wypłaty Wynagrodzenia.
 10. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży lub odstąpienia Sprzedawcy, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 12, jak również w innych przypadkach gdy Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana Sprzedawca może zwrócić się do Usługodawcy o zwrot zapłaconej już Prowizji lub cofnięcie Prowizji naliczonej. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta wraz z kopią potwierdzenie zwrotu opłaty za zwrócony przez Klienta Produkt lub innych dokumentów czy korespondencji uprawdopodabniających fakt, że Umowa sprzedaży nie doszła do skutku. Decyzja o zwrocie pobranej Prowizji jest uzależniona od indywidualnej decyzji Usługodawcy.
 11. Sprzedawca może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ppkt.14 powyżej, w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 12. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zwrocie Prowizji może ona zostać rozliczona poprzez pomniejszenie Prowizji przysługującej Usługodawcy w następnym okresie rozliczeniowym.
 13. Usługodawca jest również uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich przysługujących mu względem Sprzedawcy wierzytelności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub czynności.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym w szczególności Prowizji, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

VI.REALIZACJA SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienie przez dostawę Zamówionych przez Klienta Produktów, w terminach i formach uzgodnionych w ramach zawartej z Klientem Umowy sprzedaży.
 2. Wraz z Zamówionym Produktem Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać wszystkie wymagane prawem dokumenty, a w szczególności odpowiednie dokumenty księgowe obejmujące zakupione Produkty.
 3. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Zamówionego Produktu lub dostarczenia go z opóźnieniem wynoszącym powyżej 3 dni roboczych, Usługodawca ma prawo żądać od Sprzedawcy w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości dziesięciokrotności Prowizji należnej Usługodawcy od danej Umowy sprzedaży, co nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązków wynikających z Zamówienia i przepisów prawa względem Klienta.

VII.ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Sklepu w Serwisie oraz Abonamentu może ją rozwiązać z  zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres: kontakt@wizytowkanatury.pl. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Sprzedawcę w jego Panelu adres e-mail.

2. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Sklepu, Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich Zamówień przyjętych w jego Sklepie do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w tym w szczególności prowadzenia Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

a. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Sprzedawca narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,

b. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Sprzedawcy, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,

c. w przypadku zaległości Sprzedawcy w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Usługodawcy,

d. gdy działania lub zaniechania Sprzedawcy wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z realizacji Umów sprzedaży, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Sprzedawcę obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Sprzedawca.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z warunkami zawartej Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Sprzedawcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 6. Za treść dostępną w Panelu Sprzedawcy oraz w Sklepie wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Sprzedawcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 150 zł(stu pięćdziesięciu złotych).
 8. Sprzedawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Panelu lub Sklepu Sprzedawcy, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

IX.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Sprzedawcy, ich Paneli lub Sklepów za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

b. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,

d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

e. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,

f. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),

g. wprowadzania do obrotu,

h. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

i. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

2. Sprzedawca udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych czy w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Panelu lub Sklepu.

3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

4. Sprzedawca dodając jakiekolwiek treści w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia, logotypy czy opisy oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści oraz jest uprawniony do posługiwania się nimi, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Sprzedawcę.

X.POUFNOŚĆ

Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych
o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umowy, także po  jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Sprzedawcę jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

XI.REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym co do nieprawidłowego obliczenia Prowizji.

2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, a  w przypadku rozliczeń nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług  należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Akacjowa 49, 35-113 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@wizytowkanatury.pl.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji na skrzynkę e-mailową Usługodawcy lub odbioru przesyłki listownej.

5. W przypadku reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:

a. imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby;

b. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej Prowizji, Usługodawca zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę;

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia w prawidłowej postaci.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Usługodawca zwróci się do Sprzedawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Usługodawcę, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Sprzedawcy, podany w reklamacji lub w Panelu Sprzedawcy w Serwisie.  

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 30 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@wizytowkanatury.pl.
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Sprzedawca zaakceptował nowy Regulamin w całości.
 7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Serwisu (w tym Usługi prowadzenia Sklepu) przez Sprzedawcę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Sprzedawcy o braku akceptacji Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w niniejszym podpunkcie Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich przyjętych w Sklepie Zamówień, a Sklep Sprzedawcy zostaje usunięty z Serwisu w momencie wykonania wszystkich przyjętych Zamówień.

 

 

Tagi: regulamin, sprzedaż, prowizja, abonament, zarabianie, rolnik, ekologiczny, rękodzieło

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1 do REGULAMINU DLA SPRZEDAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.WIZYTOWKANATURY.PL

 

Wynagrodzenie – kwota należna Usługodawcy od Sprzedawcy w formie Abonamentu, za utrzymywanie Panelu Sprzedawcy w Serwisie, wszystkie funkcjonalności z tym związane i możliwość zamieszczania własnych Ogłoszeń z podaniem niezbędnych danych do realizacji Zamówienia. Wysokość Abonamentu uzależniona jest od ilości Ogłoszeń zamieszczonych przez Sprzedawcę w Serwisie.

ABONAMENTY:

UWAGA: pierwsze 6 miesięcy od Rejestracji, bez względu na wybór Abonamentu opłata nie jest pobierana.

STANDARD PREMIUM DARMOWY

Własna wizytówka

Abonament dla Sprzedawców oferujących do 10 ogłoszeń z własnymi produktami

Funkcjonalność Panelu Sprzedawcy

Dostęp do Ogłoszeń klientów

Własna wizytówka

Abonament dla Sprzedawców oferujących powyżej 10 Ogłoszeń z własnymi produktami

Funkcjonalność Panelu Sprzedawcy

Dostęp do Ogłoszeń klientów

Dla Sprzedawców posiadających tylko wizytówkę – bez zamieszczenia Ogłoszenia z Produktem

9,99 zł brutto miesięcznie 14,99 zł brutto miesięcznie bezpłatny

 

Prowizja – kwota stanowiąca procent od wartości zawartych w Serwisie Umów sprzedaży należna Usługodawcy:

Wysokość Prowizji na cały asortyment (wszystkie Produkty) z wyjątkiem rękodzieła: 10% ceny brutto

Wysokość prowizji na Produkty z kategorii rękodzieło: 20% ceny brutto

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik nr 2 do REGULAMINU DLA SPRZEDAWCÓW W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.WIZYTOWKANATURY.PL

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z przepisami RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Każdy sprzedawca powinien w tym miejscu podać swoje dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:              

[nazwa/imię i nazwisko/firma]

[adres siedziby/ adres pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza]

[adres do doręczeń – w sytuacji gdy jest inny niż adres siedziby ]

[adres elektroniczny – gdy przewiduje się możliwość kontaktu elektronicznego]

 1. Przedstawiciel administratora danych osobowych Należy wypełnić, jeśli do reprezentowania w zakresie obowiązków wynikających z RODO, została wyznaczona na piśmie osoba fizyczną lub prawną, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE. Proszę pamiętać, że podać imię i nazwisko/nazwę można jedynie w przypadku, gdy została wyrażona na to zgoda tej osoby. W przypadku, gdy osoby takiej nie wyznaczono należy skreślić cały punkt 2.

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

[nazwa/imię i nazwisko/firma]

[adres siedziby/ adres pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza]

[adres do doręczeń – w sytuacji gdy jest inny niż adres siedziby ]

[adres elektroniczny – gdy przewiduje się możliwość kontaktu elektronicznego]

 

 1. Inspektor ochrony danych Należy wypełnić, jeśli został powołany inspektor ochrony danych.

Należy podkreślić, iż do wskazania imienia i nazwiska inspektora ochrony danych, danych należy uprzednio uzyskać jego zgodę na to wskazanie.

Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

Proszę wskazać właściwe oraz uzupełnić o własne dane.

tel.

e-mail:

adres do korespondencji:

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: […] na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]   Proszę określić cel przetwarzania danych. Celem przetwarzania danych może być np. realizacja zamówienia złożonego w sklepie prowadzonym przez administratora. Proszę odwołać się do przesłanek przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednio w odniesieniu do danych zwykłych, szczególnych kategorii danych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, zawartych w art. 6, 9 i 10. Jeśli podstawa prawna przetwarzania wynika z przepisów państwa członkowskiego czy prawa Unii (np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Państwu), proszę wskazać konkretny przepis stanowiącym taką podstawę. W przypadku, gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, proszę wskazać podstawę prawną takiego obowiązku.

5. Kategorie odnośnych danych osobowych Pod pojęciem kategorii odnośnych danych rozumieć należy ich typy i rodzaje (np. dane klientów), a nie zakres informacji pozyskanych o osobie fizycznej (np. imię i nazwisko, adres, numer PESEL)

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

- […]

- […]

6. Czas przetwarzania danych Proszę określić okres, przez który dane osobowe będą przechowywane albo kryteria ustalenia tego okresu (np. 5 lat od dnia realizacji zamówienia).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres […]

 

7. Odbiorcy danych osobowych Proszę wskazać odbiorców (np. Procesor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; Doradztwo prawno-podatkowe Jan Kowalski) albo kategorie odbiorców (np. biura rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych ) danych osobowych – na podstawie RODO odbiorcami danych osobowych są także osoby przetwarzające dane osobowe na zlecenie.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są [….] Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, której ujawnia się dane osobowe. Odbiorcą danych osobowych nie jest organ publiczny, który otrzymuje dane w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

9. Prawo do cofnięcia zgody Proszę usunąć gdy do przetwarzania nie dochodzi na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

10. Skarga do organu nadzorczego

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe pochodzą od WIZNAT sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Pana/Pani dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 

12. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Państwa lub osobę trzecią konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli (np. wykonanie zobowiązań płynących z realizacji umowy, itp.)

13. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej W sytuacji, gdyby przekazywali Państwo dane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli. 

14. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W sytuacji gdyby wdrożone zostały zautomatyzowane sposoby podejmowania decyzji, konieczne jest sformułowanie takiej klauzuli i określenie zasad ich podejmowania oraz znaczenia i przewidywanego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.