Szukaj produktów

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.wizytowkanatury.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WIZYTOWKANATURY.PL

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.wizytowkanatury.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez WIZNAT sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Akacjowa 49, 35-113 Rzeszów, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000590371, NIP: 8133711193, REGON:  363163382, kapitał zakładowy: 5 000 złotych, zwaną dalej ,,Usługodawcą”. 
2.    Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@wizytowkanatury.pl,
 • formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. 

3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.wizytowkanatury.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
4.    Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
6.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
7.    Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
8.    W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicy dokonujący zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami wskazanymi w Serwisie i o treści zgodnej z regulaminem sprzedaży (dalej jako ,,Warunki sprzedaży”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
9.    Zasady świadczenia Usług dla Sprzedawców regulują odrębne regulaminy lub umowy.
II.    DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;
Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, jak również Użytkownik prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie;
Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący Produkty do Sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach Serwisu; 
Sklep/Sklep Użytkownika – przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Produkty lub usługi, zgodnie ze specyfiką Serwisu;
Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Użytkowników;
Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Produkt – towar lub usługa prezentowana i oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Użytkownika, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów;
Formularz Zamówienia - określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu, podlegająca wypełnieniu wskazanych jako obowiązkowe pól oraz pozwalająca na wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie Sprzedawcy; 
Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, o treści określonej Warunkami sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Usługodawca może jednak prowadzić własny Sklep w ramach Serwisu i w takim przypadku występuje w stosunkach z Użytkownikami również jako Sprzedawca;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument. 
III.    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.    Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tym Produktów i Sklepów prowadzonych w Serwisie, dokonywania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
2.    Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3.    Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4.    Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
IV.    USŁUGI
1.    Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
2.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
a.    przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, 
b.    założenie i prowadzenie Konta w Serwisie, 
c.    udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane przez Sprzedawców, 
d.    udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, 
e.    udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedawcą, 
f.    świadczenie Usługi Newsletter,
g.    dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie,
h.    dodawanie i prezentowanie w Serwisie treści będących przepisami na potrawy (dalej jako: ,,Przepisy”)
i.    dodanie i prezentowanie przez Użytkownika, treści dotyczących wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych lub tematycznych, jak również innych zgodnie ze specyfiką i charakterem Serwisu (dalej jako: ,,Wydarzenie”).
j.     dodawanie i prezentowanie przez Użytkownika, treści informacyjnych, o charakterze drobnych Ogłoszeń, związanych z celem i charakterem Serwisu, w tym w szczególności o poszukiwaniu danego Produktu (dalej jako: ,,Ogłoszenie Klienta”). Ogłoszenie Klienta, nie ma charakteru oferty w rozumieniu właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.    Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji o Sklepach Użytkowników i oferowanych przez Sprzedawców Produktach, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
4.    Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne  Konto w Serwisie. W przypadku Klientów posiadających Konto, Konto zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta. 
5.    Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. Założenie i prowadzenie Konta Sprzedawcy (Panelu) uregulowane zostało w Regulaminie dla Sprzedawców. 
6.    Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
7.    Usługodawca umożliwia również zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook  upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook. 
8.    Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika. 
9.    Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. 
10.    Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
11.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane przez Sprzedawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika wiadomości (Oferty) za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
12.    Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą i/lub Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Użytkownik może również skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z formularza kontaktowego (formularz zapytania o Produktu) dostępnego w Serwisie.  Umowa o świadczenie Usług formularzy kontaktowych umożliwiających kontakt z Usługodawcą i/lub Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
13.    Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 
14.    Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, w tym  opinii i komentarzy o prezentujących w Serwisie swoje Sklepy Sprzedawców lub prezentowanych Produktów, jak również dodawanie w Serwisie Przepisów, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie. 
15.    Użytkownik dodając wypowiedzi, jak również Przepisy w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 
16.    Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, w tym w szczególności w serwisie Facebok.com, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
17.    Każdy Użytkownik Serwisu posiadający Konto może dodać w Serwisie Wydarzenie, zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu. 
18.    W celu dodania Wydarzenia, Użytkownik kieruje się instrukcjami prezentowanymi w Serwisie,  wypełniając pola formularza informacyjnego oznaczonego jako obowiązkowe.
19.    Dodanie Wydarzenia oraz dodanie Ogłoszenia Klienta jest bezpłatne. 
20.    Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Wydarzenia oraz dodaniu i prezentacji Ogłoszenia Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. 
21.    Użytkownik samodzielnie ustala treść opisu Wydarzenia lub Ogłoszenia Klienta, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. 
22.    Szczegółowe wymogi dotyczące Wydarzenia oraz Ogłoszenia Klienta, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Wydarzenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu. 
23.   W celu edytowania danych w dodanym i prezentowanym Wydarzeniu lub Ogłoszeniu Klienta jak również ich usunięcia, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą wskazując zakres żądanych zmian lub zlecenie usunięcia Wydarzenia lub Ogłoszenia Klienta z Serwisu.  
24.    Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.    ZAKUP PRODUKTÓW
1.    Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
2.     Usługodawca, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą. Usługodawca może jednak prowadzić własny Sklep w ramach Serwisu i w takim przypadku występuje w stosunkach z Użytkownikami również jako Sprzedawca, co zostanie każdorazowo wskazane poprzez podanie stosownych danych Sprzedawcy.  

VI.    PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.    Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
2.    Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 
4.    Użytkownik jest zobowiązany do:
a.    korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
b.    wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,
c.    niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
d.    niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
e.    wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług Serwisu.
6.    Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w treści dodawanych w Serwisie opinii,
7.    Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, dodawanej opinii, Wydarzeniu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
a.    naruszać godności ludzkiej;
b.    zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c.    zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
d.    ranić przekonań religijnych lub politycznych;
e.    zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
f.    zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. 
g.    Zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych.
8.    Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
9.    Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
10.    Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta w Serwisie. 
11.    Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku o którym mowa w ppkt. 10 powyżej i jego publiczne udostępnianie,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
12.    Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com), serwisie Instagram.com, serwisie YouTube.com i ich podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania). 
13.    Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Wydarzenia lub w innych częściach Serwisu oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika. 
14.    Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
15.    Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, filmów, grafik, opisów, Przepisów, jak również innych elementów czy treści udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach, blogach, stronach lub innych kanałach Usługodawcy, jak również w innych kanałach w tym w prasie i telewizji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 
16.    Użytkownik udziela Usługodawcy licencji,  o której mowa w ppkt. 15 powyżej na następujących polach eksploatacji:
a.    eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
b.    wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych, 
c.    wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
d.    publiczne wyświetlenie, 
e.    publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, prasie czy telewizji),
f.    opracowywanie, w tym tłumaczenie, modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach.

VII.    REKLAMACJE
1.    Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
2.    Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres WIZNAT sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 29, 35-208 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@wizytowkanatury.pl.
3.    W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
4.    Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
5.    Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Produktów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. 
6.    Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
i.    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
ii.    może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Sprzedawcę obowiązku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie te podmioty.
3.    Regulamin jest dostępny w języku polskim.
4.    Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu. 
5.    Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
6.    O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
7.    Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@wizytowkanatury.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie. 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI SPRZEDAŻY W SERWISIE WWW.WIZYTOWKANAUTRY.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Produkty w ramach Sklepów.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu internetowego www.wizytowkanatury.pl, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu.
 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o konkretny Produkt, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje o Produktach prezentowane przez Sprzedawców na stronach internetowych prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 6. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo przez Sprzedawcę.
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI
 1. Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera formę dostawy spośród form oferowanych przez danego Sprzedawcę. Informacje o formach dostawy udostępnianych przez danego Sprzedawcę, wskazane są w każdym ze Sklepów przez Sprzedawców wraz z terminami. Przy czym, jeśli nie wskazano w danym Sklepie inaczej czas dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 2. Dokument sprzedaży, obejmujący zamówione Produkty doręczany jest są wraz z Produktem.
 3. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 4. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem wybranej z dostępnych u danego Sprzedawcy form płatności, oraz w terminie tam wskazanym.
 5. W przypadku braku płatności Klienta, w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Sprzedający lub Usługodawca w imieniu Sprzedającego może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 oraz w dodatkowym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zamówienia Klienta.
 6. Obsługiwanie płatności przez operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
 1. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient kieruje oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Produktu.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszych Warunków sprzedaży.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt, Klient według swojego wyboru odsyła Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 1. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w Sklepie danego Sprzedawcy.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca  wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna w Serwisie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu internetowego i w procedurze w nim opisanej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik do Warunków sprzedaży – Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

[dane sprzedawcy]

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................


 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

......................................................................................................................................................................
Z poważaniem

.....................................

 

 

Wizytówka Natury - sklep ekologiczny z asortymentem BIO

Wizytówka Natury powstała jako miejsce, w którym każdy znajdzie naturalne, ekologiczne produkty najwyższej jakości. Bogata oferta dla wegan, wegetarian i osób na diecie bezglutenowej pozwoli na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz sklep ekologiczny z asortymentem BIO powstał jako połączenie pasji i miłości do naturalnych, ekologicznych produktów. Na naszej stronie znajdują się setki produktów spożywczych (oliwy, octy, bakalie, przyprawy, przetwory, superfoods, miody, wyroby pszczelarskie, herbaty, kawy, zdrowe dania gotowe i wiele innych), rękodzieło, książki, przydatne akcesoria (w tym kultowe butelki Yuhme i  MB Active), suplementy, produkty dla dzieci i mam, eko środki czystości, naturalne kosmetyki, ale również produkty do ogrodu, pielęgnacji zwierząt czy te stanowiące naturalne uzupełnienie domowej apteczki (w tym produkty z certyfikowaną konopią). To co nas wyróżnia, to dostępność w naszym sklepie sprawdzonych, lokalnych produktów, prosto od rolnika.

 

Wizytówka Natury - baza produktów od lokalnych rolników 

Świeże, ekologiczne, bez żadnych ulepszaczy i pestycydów owoce, warzywa, które kilka chwil przed pojawieniem się na naszej stronie, zostają ręcznie wybrane i zebrane przez rolnika, który je uprawia. Idea połączenia BIO sklepu z miejscem, gdzie można kupić i sprzedać właśnie takie produkty zrodziła się, ponieważ zauważyliśmy, że ludzie poszukują produktów, co do których jakości nie będą mieli wątpliwości. Dostarczamy produkty od lokalnych rolników, gdzie każdego dnia są one przez nich doglądane. Podejście naszych dostawców do kwestii uprawy produktów daje gwarancję, że są to produkty w 100% naturalne, pozbawione sztucznych substancji i uprawiane tak, jak przed laty w gospodarstwach naszych dziadków. Stale rozwijamy bazę rolników, z którymi współpracujemy - jeśli znasz kogoś, kto chciałby sprzedawać swoje eko produkty w Wizytówce Natury, albo sam je uprawiasz, zapraszamy do współpracy!

 

Wizytówka Natury - portal ludzi z pasją 

Nasz sklep ekologiczny z asortymentem BIO to nie tylko miejsce, gdzie znajdziesz wymienione produkty, ale to również portal pełen inspiracji. Szukasz przepisu na niebanalne potrawy z naturalnymi składnikami w roli głównej? Chciałbyś wziąć udział w eko wydarzeniu i szukasz o nim przydatnych informacji? Interesujesz się tematyką ekologiczną, lubisz ciekawostki i nowe zastosowanie dobrze Ci już znanych produktów? Wizytówka Natury to miejsce, gdzie znajdziesz to wszystko. Naszą misją jest pielęgnowanie w ludziach troski o naturę oraz świadome podejście do dobrodziejstw jakie zapewnia, bo jest to przejaw odpowiedzialności za siebie i bliskich. Naszym celem jest promowanie naturalnych produktów, zdrowego stylu życia oraz inspirowanie innych do tego, jak można żyć w zgodzie z jednej strony ze sobą, a z drugiej strony z naturą!